Användarvillkor och integritetspolicy

Policyn beskriver skydd och hantering av personuppgifter som erhålls genom affärshändelser hos Lazer Sport NV och i koncernen ingående företag (nedan benämnt ”Företaget”).

 1. Företagets hantering av personuppgifter regleras av gällande lagstiftning, t.ex. dataskyddslagen, samt den här policyn.
 2. Företaget inhämtar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
 3. Företaget anger tydligt syftet med att personuppgifter inhämtas och använder personuppgifterna endast i angivet syfte.
 4. Företaget delar inte med sig av inhämtade personuppgifter till tredje part utan godkännande från berörd person eller i situationer som är reglerade genom lagstiftning.
 5. Företaget hanterar personuppgifter på tillämpligt sätt för att säkerställa deras riktighet och vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra läckage, förlust, förvanskning eller liknande av personuppgifter.
 6. Företaget hanterar personuppgifter på tillämpligt sätt och vidtar rimliga säkerhetsåtgärder när personuppgifter används för angivet syfte gemensamt av i koncernen ingående företag eller av affärspartner eller uppdragstagare.
 7. Vid förfrågningar om Företagets hantering och utlämnande av personuppgifter meddelar Företaget sina rutiner omedelbart och fullständigt.
 8. Företaget bedriver ett pågående arbete för att revidera och förbättra system och strukturer för hantering av personuppgifter i syfte att på ett effektivt sätt skydda personuppgifter i enlighet med kommande ändringar i lagar eller annat.

MEDDELANDE OM INFORMATION SOM INHÄMTAS FRÅN WEBBPLATSEN

Integritetspolicyn innehåller information om de rutiner för insamling, användning och utlämnande av information som används av Lazer Sport NV och i koncernen ingående företag (härmed avses gemensamma användare av personuppgifter enligt definitionen i kapitel 4(1) och i samarbete med Lazer Sport NV, nedan benämnt ”Lazer Sport NV”). Var noga med att läsa hela Integritetspolicyn och Användarvillkoren (”Villkor”), som finns tillgängligt här, innan du använder eller lämnar information till lazersport.com. 

1. GODKÄNNANDE
Genom att använda lazersport.com godkänner du Villkoren i Integritetspolicyn. När du lämnar information via lazersport.com godkänner du insamling, användning och utlämnande av denna information i enlighet med Integritetspolicyn.

2. INFORMATION SOM SAMLAS IN
PERSONUPPGIFTER
Lazer Sport NV använder öppna och tydliga metoder för att samla in personuppgifter (dvs. information om levande personer som kan användas för att identifiera vederbörandes namn, födelsedatum eller andra beskrivningar av en person [inklusive information som refererar till annan information som kan identifiera en enskild person] som t.ex. namn, födelsedatum, e-postadress, kredituppgifter, leverans- och fakturaadress osv.) i sådan utsträckning som behövs för att uppfylla syftet med användningen i enlighet med Integritetspolicyn. Vi samlar inte in information som rör ras, nationalitet, släktskap, härkomst, religion, politiska åsikter eller medlemskap i fackförening.
INFORMATION SOM SAMLAS IN AUTOMATISKT
Lazer Sport NV samlar automatiskt in din IP-adress och adress till refererande webbplats, webbläsartyp, domännamn och besöksfrekvensen på webbplatsen. Den här informationen är avsedd att förbättra din användning av lazersport.com. Lazer Sport NV använder cookies för att kartlägga din användning av lazersport.com och kontrollera annonser som visas, samt erbjuda ytterligare funktioner (t.ex. åldersregistrering och ”igenkänning” så att du snabbare kan logga in när du besöker lazersport.com). Du kan stänga av användningen av cookies, men det kommer att påverka användningen av webbplatsen. Nedan finns mer information om cookies.

3. ANVÄNDNING AV INSAMLAD INFORMATION
Lazer Sport NV använder information, utöver personuppgifter, som du lämnar i syfte att leverera det du efterfrågar samt förbättra lazersport.com och dess innehåll, och för andra ändamål som vi finner rimliga och nödvändiga. Lazer Sport NV får periodvis producera rapporter till annonsörer, sponsorer, företag inom koncernen eller leverantörer med anonymiserad, aggregerad information om våra användare och kunder, t.ex. information om demografi, ålder och internetanvändning. Denna typ av information ger Lazer Sport NV möjlighet att tillhandahålla det innehåll och de erbjudanden som är mest relevanta för våra användare, i nära samarbete med våra annonsörer. Våra användares personuppgifter ingår inte i dessa rapporter.
Lazer Sport NV använder personuppgifter endast för de syften som beskrivs i Integritetspolicyn eller på annan plats. Lazer Sport NV använder personuppgifter i syfte att tillhandahålla specifik information på begäran av kunder, genomföra undersökningar eller tävlingar osv., administrera beställningar av produkter och tjänster, visa eller skicka specialanpassat, personaliserat innehåll till användare samt skicka nyhetsbrev, mejl, funktioner, reklammaterial, enkäter och övriga uppdateringar, information eller erbjudanden till våra användare. Lazer Sport NV använder även insamlad information till att utvärdera och administrera våra produkter och tjänster, leverera det kunder efterfrågar, adressera eventuella framtida problem som t.ex. svårigheter att navigera på lazersport.com eller få åtkomst till vissa funktioner samt analysera trender för att avgöra vilka produkter och tjänster som är populärast bland användarna. Annan användning av personuppgifter framgår av respektive webbsida där du anger personuppgifterna. Lazer Sport NV får använda personuppgifter i kombination med annan insamlad information, om inte annat anges.

4. DELNING AV INSAMLAD INFORMATION
Lazer Sport NV får dela personuppgifter i följande fall:
(1) GEMENSAM ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
Alla företag som arbetar för och med Lazer Sport NV omfattas av vår Integritetspolicy och har inte tillåtelse att sälja eller på annat sätt vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part, utan ditt och vårt uttryckliga medgivande eller enligt vad som godkänns eller krävs enligt lag.
(2) DELADE PERSONUPPGIFTER
Ditt namn, adress, telefonnummer, kön, födelsedatum, yrke och e-postadress.
(3) SYFTEN MED DELADE PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter delas i syfte att tillhandahålla specifik information på begäran av kunder, genomföra undersökningar eller tävlingar osv., administrera beställningar av produkter och tjänster, visa eller skicka specialanpassat, personaliserat innehåll till användare samt skicka nyhetsbrev, mejl, funktioner, reklammaterial, enkäter och övriga uppdateringar, information eller erbjudanden till våra användare.
(4) ADMINISTRATÖR FÖR DELADE PERSONUPPGIFTER
Lazer Sport NV
Delning av information som inte innehåller personuppgifter
Lazer Sport NV delar anonymiserad, aggregerad demografisk information och anonymiserad information som hämtas via cookies och liknande tekniker till var och en av våra distributörer, sponsorer, marknadsförings- och affärspartners samt deltagande leverantörer. Inga personuppgifter av typen kreditkortsuppgifter avslöjas för någon av dessa tredje parter när anonymiserad information delas.

5. TILLHANDAHÅLLANDE AV INFORMATION TILL KUNDER
Vi får på uppdrag av våra affärspartners vidarebefordra erbjudanden via e-post till användare eller kunder om vissa produkter eller tjänster som kan vara av intresse för mottagaren, utan att dela namn eller e-postadress eller avslöja namn eller e-postadress för sådana affärspartners. Naturligtvis kan du när som helst välja att inte ta emot sådana erbjudanden.
Ibland vill vi ge dig möjlighet att välja att ta emot e-posterbjudanden från tredje part med vilken vi inte samarbetar. Om du väljer att acceptera sådana erbjudanden kommer vi att, med ditt godkännande, dela med oss av din kontaktinformation till sådan tredje part. Vi uppmanar dig att noggrant läsa dessa företags integritetspolicyer. Vi ansvarar varken för integritetspolicy eller rutiner hos tredje part.
Du ska vara medveten om att i det fall du frivilligt delar med dig av information, personuppgifter eller annat, online i sociala medier kan sådan information sparas och användas av andra. Om du t.ex. publicerar information i chattar, forum eller anslagstavlor, och publicerar personuppgifter online som t.ex. din e-postadress, kan det leda till att du får oönskade mejl från andra. Vi har ingen kontroll över sådan användning av dina personuppgifter.

6. KREDITKORTSFÖRETAG
För den händelse att du väljer att genomföra en transaktion med hjälp av ett kreditkort kommer Lazer Sport NV att meddela ditt kreditkortsföretag all relevant information såsom namnet på leverantören, inköpta varor, inköpsdatum, total kostnad och annan information som är nödvändig för att behandla transaktionen. Lazer Sport NV lämnar härutöver inga personuppgifter till ditt kreditkortsföretag utan ditt godkännande.

7. UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART
Lazer Sport NV lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande. Lazer Sport NV förbehåller sig dock rätten att använda eller utlämna information till tredje part utan kundens godkännande i följande fall:
 1. (i) När det begärs genom lagstiftning eller förordningar;
 2. (ii) När Lazer Sport NV bedömer det nödvändigt för skydd och säkerhet för liv, hälsa eller tillgångar (inklusive lazersport.com);
 3. (iii) När Lazer Sport NV bedömer det särskilt nödvändigt för att förbättra allmän hälsa eller barns välmående;
 4. (iv) När Lazer Sport NV bedömer det särskilt nödvändigt för samarbete med statliga myndigheter eller andra offentliga inrättningar, eller deras delegerade instanser, i syfte att fullgöra deras skyldigheter enligt lagar och förordningar (inklusive utredning om lagbrott), eller när det på annat sätt bedöms vara särskilt nödvändigt i det allmännas intresse;
 5. (v) När Lazer Sport NV använder extern uppdragstagare för hanteringen av personuppgifter i nödvändig utsträckning för sin affärsverksamhet.

8. BEGÄRAN OM PERSONUPPGIFTER
1. Enskilda kunder som kan identifieras genom personuppgifter (”Ägare”) får från Lazer Sport NV, med stöd av och i den utsträckning som belgisk lagstiftning medger, såsom varande Ägare begära ett registerutdrag över de personuppgifter (”data”) som Lazer Sport NV förfogar över, samt korrigera, lägga till eller ta bort personuppgifter, stoppa användning eller borttagande av personuppgifter samt stoppa utlämnande av personuppgifter till tredje part (dessa begäranden sammanfattas nedan som ”begäran om personuppgifter”).
2. Ägaren ombeds att göra begäran om personuppgifter på det sätt som beskrivs på respektive sida på webbplatsen där Ägaren registrerar sina personuppgifter eller genom att fylla i och skicka in det formulär som föreskrivs av Lazer Sport NV. I det fall papperskopia önskas kommer Ägaren att debiteras föreskriven avgift.
3. I händelse av begäran om personuppgifter kommer Lazer Sport NV att bekräfta identiteten på den person, eller personens ombud, som begär uppgifterna på något av följande sätt:
 1. (i) Bekräftelse av de av Ägarens personuppgifter som vi förfogar över, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress osv.
 2. (ii) Skriftligt bevis, t.ex. körkort, pass, nationellt ID-kort, personbevis osv.
 3. (iii) Bekräftelse genom telefonsamtal e.dyl. till Ägaren.
 4. (iv) I händelse av en begäran från Ägarens ombud infordras bekräftelse av ombudets behörighet från Ägaren. (Ombudets behörighet bekräftas genom bevittnade dokument eller genom telefonsamtal e.dyl. till Ägaren.)
 5. (v) Andra metoder för bekräftelse som Lazer Sport NV bedömer lämpliga.
4. Om identiteten på personen som gör begäran bekräftas enligt stycke (3) ovan kommer vi att lämna svar skriftligt eller på annat sätt som Ägaren och vi bedömer lämpligt enligt följande:
 1. (i) I den händelse att begäran om personuppgifter avser personuppgifter eller angivelse av syfte kommer vi att meddela de begärda uppgifterna inom rimlig tidsram och i rimlig omfattning.
 2. (ii) I den händelse att begäran om personuppgifter avser korrigering, tillägg eller borttagande av personuppgifter beroende på att felaktiga personuppgifter förekommer kommer vi att korrigera, lägga till eller ta bort felaktiga personuppgifter inom rimlig tidsram och i rimlig omfattning.
 3. (iii) I den händelse att begäran om personuppgifter avser upphörande av användning eller borttagande av personuppgifter, eller upphörande av utlämnande av personuppgifter till tredje part, kommer vi att upphöra med användning, ta bort eller upphöra med utlämnande av uppgifter inom rimlig tidsram och i rimlig omfattning. Observera att om vi delvis eller fullständigt upphör med användning av personuppgifter, eller upphör med utlämnande av personuppgifter till tredje part, kan vi eventuellt förhindras att utföra de tjänster som Ägaren förväntar sig.
5. (5) Vi kan vara förhindrade att besvara en begäran om personuppgifter i följande fall:
 1. (i) Vi kan inte bekräfta identiteten hos den person, eller personens ombud, som gör begäran enligt stycke (3) ovan;
 2. (ii) Personen som gör begäran har inte har följt rutinerna som beskrivs ovan;
 3. (iii) Informationen som begäran om personuppgifter avser kan inte definieras som personuppgifter;
 4. (iv) Meddelande av informationen som begäran avser hotar att orsaka skada eller menligt påverka Ägarens eller tredje parts liv, hälsa, tillgångar eller andra rättigheter eller intressen;
 5. (v) Meddelande av informationen som begäran avser hotar att orsaka ett väsentligt hinder för vår verksamhet;
 6. (vi) Meddelande av informationen som begäran avser är en brottslig handling.

9. COOKIES
Din webbläsare erbjuder s.k. ”cookies” som, om du tillåter att de används, sparar små mängder av data på din dator när du besöker en webbplats. Cookies innehåller inte personuppgifter och kan därför inte användas för att identifiera dig. Cookies hjälper oss dock att spåra vilka av våra funktioner som du tycker är bäst. Därför gör cookies att vi kan anpassa vårt innehåll efter dina önskemål. Du har möjlighet att godkänna eller avvisa cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Lazersport.com går att använda även om du inaktiverar cookie-funktionen i webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kommer dock vissa avancerade och anpassade funktioner inte att vara tillgängliga för dig.

10. PERSONUPPGIFTSSKYDD
Vi använder SSL-teknik (Secure Sockets Layer) för att kryptera viktig information, t.ex. kreditkortsinformation. På så vis avser vi att förhindra obehörig åtkomst under överföring av dina beställningar via Internet. Vi använder rutiner enligt branschstandard internt och i förhållande till din internetoperatör för att upprätthålla en säker hantering av dina personuppgifter beroende på dess känslighet och för att undvika att sådana personuppgifter avslöjas utan tillåtelse enligt Villkoren i Integritetspolicyn.
Även om vi har implementerat system och rutiner för att säkerställa skydd för data som administreras av oss kan säkerhet under internetöverföring aldrig garanteras. Anställda hos Lazer Sport NV hålls uppdaterade om våra rutiner angående personlig integritet genom regelbunden kommunikation och utbildning. I vår policy ingår att begränsa åtkomsten till personuppgifter till de av Lazer Sport NV:s anställda eller agenter som har särskilt behov av att få åtkomst till eller hämta dessa uppgifter. Vi sparar data i flera servicesystem, i kontrollerade miljöer. För att upprätthålla säkerheten genomför vi granskningar av våra säkerhetsåtgärder på regelbunden basis. Tänk dock på att alla personuppgifter som du anslår i chattrum eller på anslagstavlor är tillgängliga för alla. ÄVEN OM LAZER SPORT NV HAR VIDTAGIT ALLA RIMLIGA ÅTGÄRDER FÖR PERSONUPPGIFTSSKYDD KAN LAZER SPORT NV INTE GARANTERA FULLSTÄNDIG SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER, EFTERSOM FULLSTÄNDIG SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER INTE KAN FINNAS PÅ INTERNET.
I det fall vi har utfärdat (eller om du själv har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till särskilda delar av vår webbplats är du ansvarig för att detta lösenord inte avslöjas. Vi ber dig att inte dela med dig av lösenordet till någon annan.

11. ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER
Data som vi samlar in kan överföras till, och lagras av, mottagare utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”). De kan även hanteras utanför EEA av personal som arbetar för Lazer Sport NV eller någon av våra leverantörer. Sådan personal kan, bland annat, handlägga dina beställningar, behandla betalningsinformation eller tillhandahålla supporttjänster. Genom att uppge dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring och handläggning. Lazer Sport NV vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att säkerheten för dina personuppgifter inte hotas och att de hanteras i enlighet med Integritetspolicyn.

12. ANNONSER FRÅN TREDJE PART
Annonser som förekommer på lazersport.com kan levereras till mottagarna av oss eller någon av våra annonspartners. Våra annonspartners får använda cookies. Dessa cookies ger annonsservrar möjlighet att känna igen din dator varje gång som de skickar en online-annons. På så vis kan annonsservrarna kompilera information om var du, eller andra som använder din dator, ser deras annons och avgöra vilka annonser som har klickats på. Med den här informationen kan ett annonsnätverk leverera riktade annonser som de tror kan vara av störst intresse för dig. Vår Integritetspolicy omfattar endast användning av cookies från Lazer Sport NV och inte användning av cookies från någon annan annonsör.

13. BARN
Vi samlar inte in personuppgifter via lazersport.com från besökare som enligt vår kännedom är yngre än tretton (13) år. Vi uppmuntrar föräldrar att prata med sina barn om användningen av Internet och information som de avslöjar på webbplatser.

14. ÄNDRINGAR I FÖRETAGSSTRUKTUREN
Under utvecklingen av vår verksamhet kan det förekomma försäljning och överföring av tillgångar, och även företaget i sin helhet eller delvis kan säljas, fusioneras eller på annat sätt ändras. Vid sådana transaktioner och förändringar av ägarstruktur kan användarinformation, personligt identifierbar eller annan, ingå i de överförda tillgångarna. Om så krävs enligt lag meddelas berörda användare om sådana transfereringar eller ändringar i enlighet med rutinerna för uppdatering av Integritetspolicyn enligt beskrivningen nedan.

15. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY
Vi kommer att periodvis uppdatera Integritetspolicyn på grund av ändrat skyddsbehov för våra användare eller anpassning till en föränderlig omvärld. Förändringar i vår Integritetspolicy träder i kraft från och med det datum som de publiceras på lazersport.com om inte annat anges. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar Integritetspolicyn när du besöker lazersport.com för att försäkra dig om att du är informerad om den aktuella policyn. Vid ändringar av Integritetspolicyn som är av väsentlig storlek kommer vi att i möjligaste mån meddela sådana ändringar innan de träder i kraft. Väsentliga ändringar i vår hantering av personuppgifter görs inte retroaktivt utan att inhämta din tillåtelse, med undantag av om det krävs i lagstiftning. I sådant fall kommer vi att, så långt möjligt, informera registrerade besökare via e-post om de väsentliga ändringarna i Integritetspolicyn.
Kontaktinformation för frågor och klagomål
Kontakta oss gärna med frågor, kommentarer eller klagomål angående Integritetspolicyn, vår integritetshantering eller vår behandling av dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter till Lazer Sport NV och företag i koncernen finns på lazersport.com.