Warunki korzystania z witryny i zasady ochrony prywatności

W niniejszych zasadach opisano podstawowe założenia firmy Lazer Sport NV, jak również spółek należących do jej Grupy (zwane dalej „Spółką”) w odniesieniu do ochrony i przetwarzania danych osobowych uzyskanych w ramach działalności gospodarczej.

1. Przetwarzając dane osobowe, Spółka będzie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa określonych na przykład w ustawie o ochronie danych osobowych, a także w niniejszych zasadach.
2. Spółka będzie pozyskiwać dane osobowe zgodnie z prawem i uczciwie.
3. Spółka będzie wykorzystywać dane osobowe po jednoznacznym określeniu celu ich wykorzystywania i będzie wykorzystywać te dane wyłącznie do tego celu.
4. Spółka nie będzie przekazywać uzyskanych danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy dana osoba wyrazi zgodę na przekazanie danych lub przekazanie danych jest podyktowane przepisami prawa.
5. Spółka będzie odpowiednio zarządzać danymi osobowymi w celu zapewnienia ich dokładności, a także podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec wyciekowi, utracie, uszkodzeniu itp. danych osobowych.
6. Spółka będzie odpowiednio zarządzać danymi osobowymi i podejmować uzasadnione środki bezpieczeństwa w przypadku, gdy dane osobowe będą wykorzystywane wspólnie ze spółkami Grupy lub partnerami biznesowymi w zakresie celu ich wykorzystywania lub gdy przetwarzanie danych osobowych jest zlecane firmom zewnętrznym.
7. Spółka ogłosi procedury dotyczące zapytań i próśb o ujawnienie danych osobowych będących w posiadaniu Spółki oraz będzie niezwłocznie i szczerze odpowiadać na takie prośby.
8. Spółka będzie na bieżąco weryfikować i ulepszać system i strukturę zarządzania danymi osobowymi w celu skutecznej ochrony danych osobowych zgodnie z przyszłymi zmianami w prawie lub okoliczności.

ZAWIADOMIENIE O INFORMACJACH UZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ
Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają na celu poinformowanie użytkownika o praktykach w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji, które mogą być zbierane przez Lazer Sport NV i Spółki Grupy (które oznaczają wspólnych użytkowników danych osobowych w rozumieniu punktu 4(1)) i wspólnie z Lazer Sport NV, zwaną dalej „Lazer Sport NV”. Należy przeczytać całą treść niniejszych Zasad ochrony prywatności i Warunków korzystania z witryny („Warunki”) przed rozpoczęciem korzystania z witryny lazersport.com lub przesłaniem do niej danych.

1. ZGODA
Korzystając z witryny lazersport.com, wyrażasz zgodę na Warunki niniejszych Zasad ochrony prywatności. Za każdym razem, gdy przesyłasz informacje za pośrednictwem witryny lazersport.com, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

2. ZBIERANE INFORMACJE
DANE OSOBOWE
Lazer Sport NV stosuje uczciwe i właściwe środki do zbierania danych osobowych (czyli informacji o żyjącej osobie, umożliwiające zidentyfikowanie konkretnej osoby po jej imieniu i nazwisku, dacie urodzenia lub innym opisie zawartym w tych informacjach (w tym informacji umożliwiających łatwe odniesienie do innych informacji, a tym samym umożliwiających identyfikację konkretnej osoby), takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, informacje o karcie kredytowej, adres wysyłki, adres rozliczeniowy itp.) w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu wykorzystywania określonego w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Nie zbieramy informacji dotyczących rasy, narodowości, pochodzenia, rodowodu, religii, poglądów politycznych ani członkostwa w związkach zawodowych.
INFORMACJE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE
Lazer Sport NV automatycznie zbiera także takie informacje jak adres IP i adres witryny internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, typ przeglądarki, nazwa domeny i częstotliwość odwiedzania witryny. Informacje te mają na celu ułatwienie korzystania z witryny internetowej lazersport.com. Lazer Sport NV wykorzystuje pliki cookie do śledzenia wzorców korzystania z witryny lazersport.com oraz do kontrolowania wyświetlania reklam, a także oferowania innych funkcji (takich jak sprawdzanie wieku i „rozpoznawanie” użytkownika w celu przyspieszenia logowania w witrynie lazersport.com). Pliki cookie można wyłączyć, ale korzystanie z witryny będzie wówczas trudniejsze. Więcej informacji na temat plików cookie podano poniżej.

3. CELE WYKORZYSTYWANIA ZBIERANYCH INFORMACJI
Lazer Sport NV wykorzystuje przekazywane informacje inne niż dane osobowe w celu rozpatrywania otrzymywanych zgłoszeń i udoskonalenia witryny lazersport.com oraz zawartych w niej materiałów, a także do wszelkich innych celów, które uznamy za uzasadnione i konieczne. Lazer Sport NV może okresowo generować raporty dla reklamodawców, sponsorów, Spółek Grupy i dostawców, zawierające anonimowe, zbiorcze informacje na temat użytkowników i klientów, takie jak informacje demograficzne, o wieku oraz o sposobie korzystania z witryny. Wykorzystując te informacje, Lazer Sport NV może dostarczać treści i oferty najodpowiedniejsze dla użytkowników, aby zacieśnić współpracę z reklamodawcami. Raporty te nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników.

Lazer Sport NV wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności lub w innym dokumencie. Lazer Sport NV wykorzystuje dane osobowe, umożliwiając nam dostarczanie określonych informacji żądanych przez klientów, przeprowadzanie ankiet lub konkursów itp., zarządzanie zamówieniami produktów i usług, wyświetlanie lub wysyłanie niestandardowych, spersonalizowanych treści użytkownikom i wysyłanie biuletynów, listów, wiadomości e-mail, produktów, materiałów promocyjnych, ankiet i innych wiadomości, informacji lub ofert do użytkowników. Lazer Sport NV wykorzystuje także zbierane informacje do oceny naszych produktów i usług oraz do zarządzania nimi, rozpatrywania zgłoszeń klientów, odpowiadania na wszelkie problemy, takie jak trudności w poruszaniu się po witrynie lazersport.com lub uzyskiwaniu dostępu do pewnych funkcji, oraz do badania trendów użytkowników w celu określenia, jakie produkty i usługi są najpopularniejsze. Pozostałe cele wykorzystywania danych osobowych są opisane na poszczególnych stronach witryny, które rejestrują dane osobowe. Lazer Sport NV może połączyć dane osobowe z innymi zbieranymi informacjami w ramach celów wykorzystywania, o ile nie określono inaczej.

4. UDOSTĘPNIANIE ZEBRANYCH INFORMACJI
Lazer Sport NV może udostępniać dane osobowe zgodnie z następującymi postanowieniami:

(1) WSPÓŁUŻYTKOWNICY DANYCH OSOBOWYCH
Wszystkie firmy pracujące dla i z Lazer Sport NV muszą postępować zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności; nie mają prawa sprzedawać ani w inny sposób ujawniać danych osobowych stronom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymają zgodę od nas i użytkownika lub gdy jest to dozwolone lub wymagane w świetle prawa.
(2) UDOSTĘPNIANE DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, płeć, data urodzenia, zawód i adres e-mail.
(3) CELE WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIANYCH INFORMACJI
Dane osobowe są udostępniane, aby umożliwić współużytkownikom dostarczanie określonych informacji żądanych przez klientów, przeprowadzanie ankiet lub konkursów itp., zarządzanie zamówieniami produktów i usług, wyświetlanie lub wysyłanie niestandardowych, spersonalizowanych treści użytkownikom i wysyłanie biuletynów, listów, wiadomości e-mail, produktów, materiałów promocyjnych, ankiet i innych wiadomości, informacji lub ofert do użytkowników.
(4) ZARZĄDCA UDOSTĘPNIANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Lazer Sport NV
Udostępniane informacji niezawierających danych osobowych
Lazer Sport NV udostępnia anonimowe, zbiorcze informacje demograficzne oraz anonimowe informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii wszystkim dystrybutorom, sponsorom, partnerom promocyjnym i biznesowym oraz zaangażowanym dostawcom. Żadne dane osobowe, takie jak informacje o karcie kredytowej, nie są ujawniane tym stronom trzecim w ramach udostępniania takich anonimowych informacji.

5. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI KLIENTOM
Możemy rozszerzyć oferty wysyłane użytkownikom lub klientom za pośrednictwem poczty e-mail w imieniu naszych partnerów biznesowych, dotyczące konkretnego produktu lub konkretnej usługi, która może zainteresować użytkownika, bez udostępniania lub ujawniania imienia i nazwiska ani adresu e-mail tym partnerom biznesowym. Oczywiście użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych ofert.
Czasami będziemy dawali możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie ofert e-mail od stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na takie oferty, będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika, za jego zgodą, stronom trzecim. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z zasadami ochrony prywatności tych firm. Nie odpowiadamy za zasady i procedury ochrony prywatności żadnej strony trzeciej.
Należy mieć świadomość, że dobrowolnie ujawniając dane, osobowe lub inne, w Internecie w dowolnej społeczności, inni użytkownicy będą mogli zbierać i wykorzystywać te dane. Przykładowo korzystanie z czatu, for, tablic ogłoszeń lub grup dyskusyjnych albo publikowanie danych osobowych w Internecie (takich jak adres e-mail) może wiązać się z otrzymywaniem niechcianych wiadomości od innych użytkowników. Nie mamy kontroli nad takim wykorzystywaniem danych osobowych.

6. FIRMY OBSŁUGUJĄCE KARTY KREDYTOWE
W przypadku wybrania transakcji z użyciem karty kredytowej Lazer Sport NV przekaże odpowiedniej firmie obsługującej kartę kredytową wszystkie niezbędne informacje na temat nazwy dostawcy, kupionych produktów, daty zakupu, łącznego kosztu oraz wszystkie inne informacje niezbędne do zrealizowania transakcji. Lazer Sport NV nie będzie w żadnym innym przypadku przekazywać żadnych danych osobowych firmie obsługującej kartę kredytową bez zgody użytkownika.

7. UJAWNIANIE STRONOM TRZECIM
Lazer Sport NV nie będzie ujawniać danych osobowych żadnym stronom trzecim bez zgody użytkownika; przy czym Lazer Sport NV zastrzega sobie prawo do wykorzystywania lub ujawniania stronie trzeciej wszelkich informacji bez zgody klienta w następujących okolicznościach:
1. (i) gdy wymagają tego przepisy prawa i regulacje;
2. (ii) gdy Lazer Sport NV uzna to za konieczne w celu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa życia ludzkiego, ciała lub zasobów (w tym lazersport.com);
3. (iii) gdy Lazer Sport NV uzna to za szczególnie konieczne w celu poprawy zdrowia publicznego lub dobrobytu dzieci;
4. (iv) gdy Lazer Sport NV uzna to za szczególnie konieczne w ramach współpracy z organem rządowym lub inną organizacją publiczną albo osobą przez nią wyznaczoną w zakresie wykonywania swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa i regulacjami (w tym prowadzenia dochodzenia w sprawie naruszenia prawa), lub w inny sposób uzna to za szczególnie konieczne ze względu na interes publiczny;
5. (v) gdy Lazer Sport NV zleca podmiotowi zewnętrznemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej.

8. WNIOSEK DOTYCZĄCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Klient indywidualny, którego można zidentyfikować na podstawie danych osobowych („Właściciel”) może zwrócić się do Lazer Sport NV z prośbą o podanie celu wykorzystywania przechowywanych danych osobowych w rozumieniu belgijskiej ustawy o ochronie danych osobowych („Dane osobowe”) Właściciela, ujawnienie Danych osobowych będących w posiadaniu Lazer Sport NV, skorygowanie, uzupełnienie lub usunięcie treści tych Danych osobowych, zaprzestanie ich wykorzystywania lub usunięcie Danych osobowych albo zaprzestanie przekazywania Danych osobowych stronom trzecim (taki wniosek jest zwany dalej łącznie „Wnioskiem dotyczącym danych osobowych”).
2. Właściciel jest zobowiązany przesłać Wniosek dotyczący danych osobowych w sposób określony na odpowiedniej stronie Witryny, na której Właściciel zarejestrował dane osobowe, lub przesyłając pisemny formularz wniosku określony przez Lazer Sport NV. Jeśli zostaniemy poproszeni o dostarczenie odpowiedzi Właścicielowi w formie papierowej, zostanie naliczona określona opłata manipulacyjna.
3. W przypadku otrzymania Wniosku dotyczącego danych osobowych Lazer Sport NV potwierdzi tożsamość wnioskodawcy i/lub pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca jest agentem, w jeden z następujących sposobów:
1. (i) Potwierdzenie Danych osobowych Właściciela będących w naszym posiadaniu, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.
2. (ii) Okazanie dokumentów potwierdzających tożsamość, takich jak prawo jazdy, paszport, karta meldunkowa, zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym, świadectwo pod zarejestrowaną pieczęcią itp.
3. (iii) Potwierdzenie za pośrednictwem osobistej rozmowy telefonicznej itp. z Właścicielem.
4. (iv) W przypadku złożenia wniosku przez agenta Właściciela potwierdzenie pełnomocnictwa od Właściciela (upoważnienie agenta do wykonywania czynności w imieniu Właściciela zostanie potwierdzone na podstawie zgodności pieczęci na dokumencie pełnomocnictwa ze świadectwem pod zarejestrowaną pieczęcią lub za pośrednictwem osobistej rozmowy telefonicznej itp. z Właścicielem).
5. (v) Inna metoda potwierdzenia, którą Lazer Sport NV uzna za odpowiednią.
4. W przypadku potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy zgodnie z punktem (3) powyżej odpowiemy na piśmie lub w inny sposób, jaki Właściciel oraz my uznamy za stosowny, i udzielimy odpowiedzi w następujący sposób:
1. (i) W przypadku, gdy Wniosek dotyczący danych osobowych ma na celu ujawnienie Danych osobowych lub powiadomienie o celu wykorzystywania Danych osobowych, ujawnimy Dane osobowe lub poinformujemy o celu ich wykorzystywania w rozsądnym terminie i w rozsądnym zakresie.
2. (ii) W przypadku, gdy Wniosek dotyczący danych osobowych ma na celu skorygowanie, uzupełnienie lub usunięcie Danych osobowych z tego powodu, że zawartość Danych osobowych jest nieprawidłowa, skorygujemy, uzupełnimy lub usuniemy nieprawidłowe Dane osobowe w rozsądnym terminie i w rozsądnym zakresie.
3. (iii) W przypadku, gdy Wniosek dotyczący danych osobowych ma na celu zaprzestanie wykorzystywania lub usunięcie Danych osobowych albo zaprzestanie ujawniania Danych osobowych stronie trzeciej, zaprzestaniemy wykorzystywania, usuniemy lub zaprzestaniemy ujawniania danych stronie trzeciej w rozsądnym terminie i w rozsądnym zakresie. Należy pamiętać, że w przypadku częściowego lub całkowitego zaprzestania wykorzystywania lub usunięcia Danych osobowych albo zaprzestania ujawniania ich stronom trzecim możemy nie być w stanie świadczyć usług spełniających wymagania Właściciela.
5. (5) Możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Wniosek dotyczących danych osobowych, jeśli:
1. (i) nie możemy potwierdzić tożsamości wnioskodawcy lub pełnomocnictwa zgodnie z treścią punktu (3) powyżej;
2. (ii) wnioskodawca nie stosuje się do procedur opisanych powyżej;
3. (iii) informacje, do których odnosi się Wniosek dotyczący danych osobowych, nie wchodzą w zakres definicji Danych osobowych;
4. (iv) spełnienie prośby grozi powstaniem szkód lub obrażeń obejmujących życie, ciało, zasoby lub inne prawa lub interesy Właściciela lub strony trzeciej;
5. (v) spełnienie prośby grozi powstaniem istotnej przeszkody w naszej działalności;
6. (vi) spełnienie prośby stanowi naruszenie przepisów prawa i regulacji.

9. PLIKI COOKIE
Przeglądarka internetowa obsługuje tak zwane pliki „cookie”, które w przypadku zezwolenia na ich wykorzystywanie przechowują niewielkie ilości danych na komputerze podczas przeglądania witryny. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika i tym samym nie można ich wykorzystać do zidentyfikowania użytkownika. Pliki cookie pomagają nam jednak w śledzeniu ulubionych funkcji użytkownika w witrynie. Korzystając z plików cookie, możemy dostosować treści do preferencji użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Witrynę Lazersport.com można przeglądać również po wyłączeniu funkcji plików cookie w przeglądarce. Jednak w przypadku wyłączenia plików cookie pewne zaawansowane i dostosowane funkcje nie będą dostępne.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Stosujemy technologię Secure Sockets Layer (SSL) do szyfrowania ważnych informacji, takich jak dane karty kredytowej, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi w trakcie przesyłania zamówień przez Internet. Wdrażamy standardowe praktyki branżowe wewnętrznie oraz we współpracy z usługodawcami, aby zagwarantować bezpieczeństwo Danych osobowych w zależności od ich wrażliwości oraz aby zapobiec ujawnieniu takich Danych osobowych w sposób niedozwolony na mocy niniejszych Zasad ochrony prywatności.
Mimo, że wdrożyliśmy systemy i procedury mające na celu zabezpieczenie przechowywanych przez nas danych, nigdy nie można zagwarantować bezpieczeństwa podczas przesyłania danych przez Internet. Pracownicy Lazer Sport NV są informowani o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności w ramach okresowych komunikatów i szkoleń. Nasza polityka zakłada ograniczenie dostępu do Danych osobowych do pracowników lub agentów Lazer Sport NV, którzy mają konkretną potrzebę uzyskania dostępu do tych danych lub ich pobrania. Przechowujemy dane w wielu systemach usługowych w kontrolowanych warunkach. Aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, regularnie przeprowadzamy wewnętrzne kontrole stosowanych środków bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że Dane osobowe publikowane w czatach lub grupach dyskusyjnych są dostępne dla każdego. POMIMO, ŻE FIRMA LAZER SPORT NV PODJĘŁA KOMERCYJNIE UZASADNIONE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, LAZER SPORT NV NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJE PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, PONIEWAŻ CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO NIE ISTNIEJE OBECNIE W INTERNECIE.
W przypadku, gdy podajemy użytkownikowi (lub gdy użytkownik wybiera) hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do określonych części witryny, użytkownik odpowiada za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy, aby nie udostępniać nikomu hasła.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zbierane przez nas dane użytkownika mogą być przekazywane do miejsca docelowego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) i przechowywane w tym miejscu. Ponadto mogą być przetwarzane przez pracowników poza EOG zatrudnionych przez Lazer Sport NV lub jednego z naszych dostawców. Tacy pracownicy mogą być odpowiedzialni między innymi za realizację zamówienia, przetwarzanie szczegółów płatności i świadczenie usług pomocy. Przesyłając dane osobowe, wyrażasz zgodę na takie przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Lazer Sport NV podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby dane były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

12. REKLAMY STRON TRZECICH
Reklamy pojawiające się w witrynie lazersport.com mogą być dostarczane użytkownikom przez nas lub przez jednego z naszych partnerów reklamowych. Nasi partnerzy reklamowi mogą korzystać z plików cookie. Pliki cookie umożliwiają serwerowi reklamowemu rozpoznawanie komputera użytkownika za każdym razem, gdy wysyła reklamy online. W ten sposób serwery reklamowe mogą gromadzić informacje na temat lokalizacji użytkownika lub innych użytkowników korzystających z komputera, zobaczyć ich reklamy i ustalić, które reklamy są klikane. Te informacje umożliwiają sieci reklamowej dostarczanie targetowanych reklam, które według nich będą najbardziej interesujące dla użytkownika. Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą wykorzystywania plików cookie wyłącznie przez Lazer Sport NV; nie dotyczą wykorzystywania plików cookie przez reklamodawców.

13. DZIECI
Nie będziemy świadomie zbierać Danych osobowych za pośrednictwem witryny lazersport.com od odwiedzających w wieku poniżej trzynastu (13) lat. Zachęcamy rodziców do rozmawiania z dziećmi na temat korzystania z Internetu i informacji ujawnianych w witrynach internetowych.

14. ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
Rozwijając naszą działalność, możemy zaangażować się w sprzedaż lub przeniesienie pewnych aktywów, a sama spółka lub jej część może zostać sprzedana, połączona lub w inny sposób przeniesiona. W przypadku takich transakcji i zmian własnościowych informacje użytkownika, niezależnie od tego, czy umożliwiają jego identyfikację, mogą wchodzić w skład przenoszonych aktywów. Jeśli będzie to wymagane przez prawo, powiadomimy zainteresowanych użytkowników o takim przeniesieniu lub przydzieleniu zgodnie z procedurą zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności opisaną poniżej.

15. ZMIANY ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI
Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejsze Zasady ochrony prywatności w miarę potrzeb, aby chronić użytkowników i dostosować się do zmieniającego się środowiska. Zmiany Zasad ochrony prywatności będą wchodziły w życie z dniem opublikowania ich w witrynie lazersport.com, chyba że określono inaczej. Zalecamy sprawdzanie Zasad ochrony prywatności podczas odwiedzania witryny lazersport.com, aby użytkownik miał pewność, że zna i rozumie obecne zasady. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, dołożymy wszelkich starań, aby opublikować je w widocznym miejscu przed wprowadzeniem zmiany. Nie będziemy dokonywać żadnych istotnych zmian wstecznych w sposobie przetwarzania uprzednio zebranych Danych osobowych, chyba że użytkownik na to zezwoli lub będziemy do tego zobowiązani prawem, a w takim przypadku dołożymy wszelkich starań, aby poinformować zarejestrowanych gości o istotnych zmianach w niniejszych Zasadach ochrony prywatności za pośrednictwem poczty e-mail.
Dane kontaktowe w przypadku pytań lub skarg
Prosimy o kontakt w przypadku pytań, uwag lub skarg dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności, naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub przetwarzania Danych osobowych.
Dane kontaktowe Lazer Sport NV i odpowiednich Spółek Grupy są opublikowane w witrynie lazersport.com.