Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Dit beleid schetst de fundamentele uitgangspunten die Lazer Sport NV en de bedrijven in haar Groep (hierna "het Bedrijf" genoemd) hanteren met betrekking tot de bescherming en hantering van persoonlijke informatie die via zakelijke activiteiten is verkregen.

1. Bij de hantering van persoonlijke informatie zal het bedrijf zich houden aan de punten die zijn vastgelegd in de relevante wetgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en dit beleid.
2. Het bedrijf zal persoonlijke informatie verkrijgen via wettige en eerlijke methoden.
3. Het bedrijf zal persoonlijke informatie gebruiken na duidelijk te hebben gemaakt wat het doel van het gebruik is, en zal de persoonlijke informatie alleen gebruiken binnen het kader van het doel.
4. Het bedrijf zal verkregen persoonlijke informatie niet aan een derde partij verstrekken, behalve in gevallen waarin de betreffende persoon hiervoor toestemming heeft verleend of de verstrekking is gebaseerd op wettelijke bepalingen.
5. Het bedrijf zal persoonlijke informatie op gepaste wijze beheren om de nauwkeurigheid ervan te verzekeren en zal ook redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om lekken, verlies, beschadiging, enz. van persoonlijke informatie te voorkomen.
6. Het bedrijf zal persoonlijke informatie op gepaste wijze beheren en redelijke veiligheidsmaatregelen treffen wanneer persoonlijke informatie samen met bedrijven van de Groep of zakelijke partners wordt gebruikt in het kader van het gebruiksdoel of wanneer de verwerking van persoonlijke informatie wordt uitbesteed.
7. Het bedrijf zal de procedures bekendmaken met betrekking tot vragen en verzoeken om openbaarmaking van persoonlijke informatie waarover het bedrijf beschikt, en zal prompt en oprecht op dergelijke verzoeken reageren.
8. Het bedrijf zal zijn systeem en structuur voor het beheren van persoonlijke informatie voortdurend herzien en verbeteren om persoonlijke informatie effectief te beschermen in overeenstemming met toekomstige wijzigingen in de wetgeving of omstandigheden.

MEDEDELING OVER DE VIA DE WEBSITE VERKREGEN INFORMATIE
Dit privacybeleid is bedoeld om je te informeren over de praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die kan worden verzameld door Lazer Sport NV en de bedrijven van de Groep (dat wil zeggen de gezamenlijke gebruikers van persoonlijke informatie zoals gedefinieerd in paragraaf 4(1), samen met Lazer Sport NV, hierna “Lazer Sport NV” genoemd). Lees dit hele privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”), die hier beschikbaar zijn, door voordat je informatie gebruikt of verzendt op lazersport.com.

1. INSTEMMING
Door het gebruik van lazersport.com ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Wanneer je informatie toezendt via lazersport.com stem je in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

2. VERZAMELDE INFORMATIE
PERSOONLIJKE INFORMATIE
Lazer Sport NV gebruikt eerlijke en geschikte middelen om jouw persoonlijke informatie te verzamelen (dat wil zeggen informatie over een levende persoon die de specifieke persoon kan identificeren aan de hand van naam, geboortedatum of een andere beschrijving die in dergelijke informatie is opgenomen (met inbegrip van informatie die gemakkelijk naar andere informatie kan verwijzen en die daardoor de identificatie van de specifieke persoon mogelijk maakt), zoals jouw naam, geboortedatum, e-mailadres, creditcardinformatie, verzend- en factuuradres enz.) voor zover dit nodig is om het doel te bereiken voor het gebruik dat in dit privacybeleid wordt voorgeschreven. We verzamelen geen informatie over jouw ras, nationaliteit, afkomst, religie, politieke opvattingen of lidmaatschap van vakbonden.
AUTOMATISCH VERZAMELDE INFORMATIE
Lazer Sport NV verzamelt ook automatisch je IP-adres en het adres van de verwijzende website, het type browser, de domeinnaam en de frequentie van het raadplegen van de website. Deze informatie is bedoeld om jouw online ervaring op lazersport.com te helpen verbeteren. Lazer Sport NV maakt gebruikt van cookies om gebruikspatronen op lazersport.com bij te houden en om de weergave van advertenties te regelen, maar ook om andere functionaliteiten te bieden (zoals het screenen op leeftijd en het “herkennen” van jou om het aanmelden te versnellen wanneer je lazersport.com bezoekt). Je kunt cookies uitschakelen, maar dat heeft invloed op je online ervaring. Hieronder tref je meer informatie over cookies.

3. GEBRUIKSDOELEN VAN VERZAMELDE INFORMATIE
Lazer Sport NV gebruikt andere informatie dan persoonlijke informatie die je verstrekt om je verzoeken uit te voeren en lazersport.com en de daarin opgenomen materialen te verbeteren en voor eventuele andere doeleinden die wij redelijk en noodzakelijk achten. Lazer Sport NV kan van tijd tot tijd rapporten produceren voor adverteerders, sponsors, groepsbedrijven en leveranciers die anonieme, geaggregeerde informatie bevatten over onze gebruikers en klanten, zoals demografische informatie, leeftijdsgegevens en informatie over online gebruik. Deze informatie stelt Lazer Sport NV in staat om inhoud en aanbiedingen te presenteren die voor onze gebruikers het meest relevant zijn, zodat nauwer kan worden samengewerkt met adverteerders. We nemen geen persoonlijke informatie van onze gebruikers op in deze rapporten.

Lazer Sport NV gebruikt persoonlijke informatie alleen voor het doel dat in dit privacybeleid of anderszins wordt beschreven. Lazer Sport NV gebruikt persoonlijke informatie zodat we specifieke informatie kunnen leveren waarom klanten verzoeken, enquêtes kunnen houden of wedstrijden kunnen organiseren enz., bestellingen voor producten en diensten kunnen beheren, aangepaste, gepersonaliseerde inhoud aan onze gebruikers kunnen tonen of sturen en nieuwsbrieven, post, e-mails, functies, promotiemateriaal, enquêtes en andere updates, informatie of aanbiedingen aan onze gebruikers kunnen sturen. Lazer Sport NV gebruikt de verzamelde informatie ook om onze producten en diensten te evalueren en te beheren, om te voldoen aan verzoeken van klanten, om in te spelen op eventuele toekomstige problemen, zoals problemen met het navigeren op lazersport.com of met de toegang tot bepaalde functies, en om gebruikerstrends te meten om te bepalen welke producten en diensten het meest populair zijn onder de gebruikers. Ander gebruik van persoonlijke informatie wordt beschreven op elke pagina van de website waarop je jouw persoonlijke informatie registreert. Lazer Sport NV kan persoonlijke informatie combineren met andere informatie die is verzameld voor de gebruiksdoelen, tenzij anderszins gespecificeerd.

4. HET DELEN VAN VERZAMELDE INFORMATIE
Lazer Sport NV kan je persoonlijke informatie als volgt delen:

(1) GEZAMENLIJKE GEBRUIKERS VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
Alle bedrijven die voor en met Lazer Sport NV werken, moeten zich houden aan ons privacybeleid. Het is hen niet toegestaan om jouw persoonlijke informatie te verkopen of anderszins openbaar te maken aan derden, behalve zoals toegestaan door ons en jou, of zoals wettelijk toegestaan of vereist is.
(2) GEDEELDE PERSOONSGEGEVENS
Je naam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, beroep en e-mailadres.
(3) GEBRUIKSDOELEN VAN GEDEELDE INFORMATIE
Persoonlijke informatie wordt gedeeld zodat gezamenlijke gebruikers specifieke informatie kunnen leveren waarom klanten verzoeken, enquêtes kunnen houden of wedstrijden kunnen organiseren enz., bestellingen voor producten en diensten kunnen beheren, aangepaste, gepersonaliseerde inhoud aan onze gebruikers kunnen tonen of sturen en nieuwsbrieven, post, e-mails, functies, promotiemateriaal, enquêtes en andere updates, informatie of aanbiedingen aan onze gebruikers kunnen sturen.
(4) BEHEERDER VAN GEDEELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE
Lazer Sport NV
Het delen van informatie die geen persoonlijke informatie bevat
Lazer Sport NV deelt anonieme, geaggregeerde demografische informatie, en anonieme informatie verkregen via cookies en soortgelijke technologieën, met elk van onze distributeurs, onze sponsors, promotionele en zakelijke partners, en deelnemende leveranciers. Bij het delen van dergelijke anonieme informatie wordt geen persoonlijke informatie, zoals creditcardgegevens, aan een van deze derde partijen verstrekt.

5. VERSTREKKING VAN INFORMATIE AAN KLANTEN
We kunnen per e-mail aanbiedingen doen aan gebruikers of klanten namens onze zakelijke partners met betrekking tot een bepaald product of een bepaalde dienst die voor jou interessant kan zijn, zonder je naam of e-mailadres met de betreffende zakelijke partners te delen of je naam of e-mailadres aan hen bekend te maken. Natuurlijk kun je je altijd afmelden voor het ontvangen van dergelijke aanbiedingen.

Soms geven we je de mogelijkheid om je aan te melden voor het ontvangen van aanbiedingen per e-mail van derde partijen die niet aan ons zijn gelieerd. Als je besluit deze aanbiedingen te accepteren, zullen wij, met jouw instemming, je contactgegevens aan de derde partij verstrekken. We raden je dringend aan om het privacybeleid van deze bedrijven zorgvuldig te bekijken. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de procedures van derde partijen.

Je moet je ervan bewust zijn dat als je vrijwillig informatie, hetzij persoonlijk dan wel anderszins, online openbaar maakt in een gemeenschappelijke ruimte dat deze informatie door anderen kan worden verzameld en gebruikt. Als je bijvoorbeeld gebruikmaakt van chat, forums, bulletin boards of message boards, of als je persoonlijke informatie online plaatst (zoals je e-mailadres), kun je ongevraagd berichten van anderen ontvangen. Wij hebben geen controle over dit gebruik van jouw persoonlijke informatie.

6. CREDITCARDMAATSCHAPPIJEN
In het geval dat je ervoor kiest om een betaling uit te voeren met een creditcard, zal Lazer Sport NV alle relevante informatie over de naam van de verkoper, de aangekochte artikelen, de aankoopdatum, de totale kosten en andere informatie die nodig is om de betaling te verwerken, aan je creditcardmaatschappij verstrekken. Lazer Sport NV zal verder geen persoonlijke informatie aan je creditcardmaatschappij verstrekken zonder jouw toestemming.

7. BEKENDMAKING AAN DERDEN
Lazer Sport NV zal jouw persoonlijke informatie niet zonder jouw instemming aan derden verstrekken, met dien verstande dat Lazer Sport NV zich het recht voorbehoudt om informatie te gebruiken of aan een derde partij te verstrekken zonder instemming van een klant in de volgende omstandigheden:
1. (i) Indien hierom wordt gevraagd op basis van wet- en regelgeving;
2. (ii) Indien Lazer Sport NV dit nodig acht voor de bescherming en veiligheid van mensenlevens, lijf en leden of bezittingen (met inbegrip van lazersport.com);
3. (iii) Indien Lazer Sport NV dit in het bijzonder noodzakelijk acht voor de verbetering van de volksgezondheid of van het welzijn van kinderen;
4. (iv) Indien Lazer Sport NV dit in het bijzonder noodzakelijk acht voor de medewerking met een overheidsinstantie of andere publieke organisatie of een aangewezen vertegenwoordiger hiervan in het kader van de uitvoering van haar taken uit hoofde van de wet- en regelgeving (met inbegrip van onderzoek naar wetsovertredingen), of het anderszins in het bijzonder noodzakelijk acht voor het algemeen belang;
5. (v) Indien Lazer Sport NV de behandeling van persoonlijke informatie uitbesteedt, voor zover dit nodig is voor de bedrijfsvoering.

8. VERZOEK OM PERSOONSGEGEVENS
1. De individuele klant die identificeerbaar is door de persoonlijke informatie (de "Eigenaar”) kan Lazer Sport NV verzoeken om bekendmaking van het gebruiksdoel van bewaarde persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Belgische Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “Persoonsgegevens”) van de eigenaar, openbaarmaking van dergelijke persoonsgegevens in het bezit van Lazer Sport NV, correctie, aanvulling of verwijdering van de inhoud van dergelijke persoonsgegevens, stopzetting van het gebruik of de verwijdering van dergelijke persoonsgegevens of stopzetting van de levering van dergelijke persoonsgegevens aan een derde partij (een dergelijk verzoek wordt hier gezamenlijk aangeduid als “Verzoek om Persoonsgegevens”).
2. De eigenaar wordt verzocht een verzoek om persoonsgegevens in te dienen door gebruik te maken van de methode die wordt voorgeschreven op de betreffende pagina van de website waarop de eigenaar de persoonsgegevens heeft geregistreerd of door het inzenden van een schriftelijk aanvraagformulier dat door Lazer Sport NV wordt voorgeschreven. De voorgeschreven verwerkingskosten worden in rekening gebracht indien wij verzocht worden een papieren versie van onze reactie aan de eigenaar te leveren.
3. In het geval van een verzoek om persoonsgegevens zal Lazer Sport NV op een van de volgende manieren de identiteit van de aanvrager bevestigen, en/of diens autoriteit indien het een vertegenwoordiger betreft:
1. (i) Bevestiging van de persoonlijke informatie van de eigenaar die in ons bezit is, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.
2. (ii) Bewijsstukken zoals rijbewijs, paspoort, uittreksel uit het bevolkingsregister, bewijs van ziektekostenverzekering, certificaat van geregistreerd zegel enz.
3. (iii) Bevestiging door persoonlijk contact op te nemen met de eigenaar via telefoon enz.
4. (iv) Bevestiging van de volmacht van de eigenaar, in het geval van een aanvraag door de vertegenwoordiger van de eigenaar. (De bevoegdheid van de vertegenwoordiger zal worden bevestigd door de conformiteit van het zegel op de volmacht met het certificaat van geregistreerd zegel of door persoonlijk contact met de eigenaar via telefoon enz.)
5. (v) Een andere bevestigingsmethode die Lazer Sport NV geschikt acht.
4. Indien de identiteit van de aanvrager wordt bevestigd op grond van paragraaf (3) hierboven, zullen wij schriftelijk of op een andere wijze die de eigenaar en wij redelijk achten, op de volgende manier antwoorden:
1. (i) In het geval dat het verzoek om persoonsgegevens betrekking heeft op de openbaarmaking van persoonsgegevens of kennisgeving van het gebruiksdoel van persoonsgegevens, zullen wij de openbaarmaking of kennisgeving binnen een redelijke termijn en in redelijke mate verrichten.
2. (ii) In het geval dat het verzoek om persoonsgegevens betrekking heeft op het corrigeren, aanvullen of verwijderen van persoonsgegevens omdat de inhoud van de persoonsgegevens onjuist is, zullen wij de onjuiste persoonsgegevens binnen een redelijke termijn en in redelijke mate corrigeren, aanvullen of verwijderen.
3. (iii) In het geval dat het verzoek om persoonsgegevens betrekking heeft op de beëindiging van het gebruik of de verwijdering van persoonsgegevens of op de beëindiging van de openbaarmaking van persoonsgegevens aan een derde partij, zullen wij zorg dragen voor stopzetting van het gebruik, verwijdering of stopzetting van de openbaarmaking aan een derde partij binnen een redelijke termijn en in een redelijke mate. Houd er rekening mee dat als wij het gebruik van de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk stopzetten, deze verwijderen, of als wij de openbaarmaking van de persoonsgegevens aan een derde partij stopzetten, wij mogelijk niet in staat zijn om diensten te leveren die voldoen aan de vereisten van de eigenaar.
5. (5) Wij zijn mogelijk niet in staat te voldoen aan een verzoek om persoonsgegevens indien sprake is van het volgende:
1. (i) Wij kunnen de identiteit of de bevoegdheid van de aanvrager conform paragraaf (3) hierboven niet bevestigen;
2. (ii) De aanvrager houdt zich niet aan de hierboven beschreven procedures;
3. (iii) De informatie waarop het verzoek om persoonsgegevens betrekking heeft, valt niet onder de definitie van persoonsgegevens;
4. (iv) Het voldoen aan het verzoek dreigt schade of letsel te veroorzaken aan het leven, lijf of leden, bezittingen of andere rechten of belangen van de eigenaar of een derde partij;
5. (v) Het voldoen aan het verzoek dreigt een materiële belemmering voor onze bedrijfsvoering te veroorzaken;
6. (vi) Het voldoen aan het verzoek is in strijd met de wet- en regelgeving.

9. COOKIES
Jouw webbrowser biedt zogenoemde “cookies” aan die, als je het gebruik ervan toestaat, kleine hoeveelheden gegevens op jouw computer opslaan wanneer je een website bezoekt. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie over jou en kunnen daarom niet worden gebruikt om jou persoonlijk te identificeren. Cookies helpen ons echter om bij te houden welke van onze functies jou het meest aanspreken. Daarom stellen cookies ons in staat onze inhoud aan te passen aan jouw voorkeuren. Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van je browser te wijzigen. 
Lazersport.com kan nog steeds worden bekeken als je de cookiefunctie van je browser uitschakelt. Als je cookies uitschakelt, zullen sommige geavanceerde en aangepaste functies echter niet beschikbaar zijn voor jou.

10. BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
We maken gebruik van SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om belangrijke informatie, zoals jouw creditcardgegevens, te versleutelen. Zo proberen wij ongeautoriseerde toegang te voorkomen tijdens het verzenden van je bestellingen via het internet. Wij zetten intern en bij onze serviceproviders standaard industriepraktijken in om de veiligheid van jouw persoonlijke informatie te handhaven, afhankelijk van de gevoeligheid ervan, en om te voorkomen dat dergelijke persoonlijke informatie ongeoorloofd wordt openbaar gemaakt op grond van dit privacybeleid.
Hoewel we systemen en procedures hebben geïmplementeerd om de door ons onderhouden gegevens te beveiligen, kan de veiligheid tijdens overdracht via het internet nooit worden gegarandeerd. Medewerkers van Lazer Sport NV worden door middel van periodieke communicatie en training bewust gemaakt van onze privacypraktijken. Het is ons beleid om de toegang tot persoonlijke informatie te beperken tot medewerkers of vertegenwoordigers van Lazer Sport NV die een specifieke noodzaak hebben om de informatie in te zien of op te vragen. We bewaren gegevens op meerdere servicesystemen, in gecontroleerde omgevingen. Om de veiligheid te handhaven, voeren we regelmatig interne controles van onze beveiligingsmaatregelen uit. Houd er echter rekening mee dat alle persoonlijke informatie die je in chatrooms of op message boards plaatst, voor iedereen beschikbaar is. HOEWEL LAZER SPORT NV COMMERCIEEL GEZIEN REDELIJKE VOORZORGSMAATREGELEN HEEFT GENOMEN OM PERSOONLIJKE INFORMATIE TE BESCHERMEN, KAN EN ZAL LAZER SPORT NV GEEN VOLLEDIGE VEILIGHEID VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE GARANDEREN OMDAT HET INTERNET OP DIT MOMENT GEEN VOLLEDIGE VEILIGHEID BIEDT.
Wanneer wij je een wachtwoord hebben verstrekt (of wanneer je een wachtwoord hebt gekozen) dat je toegang geeft tot bepaalde delen van onze website, ben jij verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. Wij verzoeken je om een wachtwoord met niemand te delen.

11. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
De gegevens die wij van je verzamelen, kunnen worden overgedragen naar, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers die buiten de EER werken en die voor Lazer Sport NV of voor een van onze leveranciers werken. Deze medewerkers kunnen zich onder meer bezighouden met de uitvoering van je bestelling, de verwerking van je betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Door het opgeven van je persoonlijke gegevens ga je akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Lazer Sport NV zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

12. ADVERTENTIES VAN DERDEN
Advertenties die op lazersport.com worden getoond, kunnen door ons of door een van onze reclamepartners aan gebruikers worden geleverd. Onze reclamepartners kunnen cookies instellen. Deze cookies zorgen ervoor dat de advertentieserver je computer herkent telkens wanneer ze je een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen advertentieservers informatie verzamelen over waar jij, of anderen die jouw computer gebruiken, hun advertenties zagen en vaststellen op welke advertenties wordt geklikt. Met behulp van deze informatie kan een advertentienetwerk gerichte advertenties leveren waarvan men denkt dat deze het meest interessant voor jou zijn. Dit privacybeleid dekt alleen het gebruik van cookies door Lazer Sport NV en niet het gebruik van cookies door adverteerders.

13. KINDEREN
We zullen niet bewust persoonlijke informatie verzamelen via lazersport.com van bezoekers die jonger zijn dan dertien (13) jaar. We moedigen ouders aan om met hun kinderen te praten over hun gebruik van het internet en de informatie die ze op websites openbaar maken.

14. WIJZIGINGEN IN BEDRIJFSSTRUCTUUR
In het kader van de ontwikkeling van ons bedrijf kan het zijn dat we bepaalde bezittingen verkopen of overdragen en kan het bedrijf zelf, of kunnen onderdelen daarvan, worden verkocht, een fusie aangaan of op andere wijze worden overgedragen. Bij dergelijke transacties en wijzigingen van eigendom kan gebruikersinformatie, die al dan niet persoonlijk identificeerbaar is, een van de overgedragen bezittingen vormen. Indien dit wettelijk vereist is, zullen we de betrokken gebruikers op de hoogte brengen van een dergelijke overdracht in overeenstemming met de procedure voor het wijzigen van dit privacybeleid zoals hieronder beschreven.

15. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
We zullen dit privacybeleid zo nu en dan updaten wanneer dit nodig is om onze gebruikers te beschermen en in te spelen op een veranderende omgeving. De wijzigingen in ons privacybeleid worden geacht van kracht te worden met ingang van de datum van publicatie op lazersport.com, tenzij wij iets anders aangeven. We raden je aan het privacybeleid te controleren wanneer je lazersport.com bezoekt om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van ons huidige beleid en dit begrijpt. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we ons inspannen om dergelijke wijzigingen op een prominente plaats te publiceren voordat we de wijziging doorvoeren. We zullen niet met terugwerkende kracht belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we omgaan met eerder verzamelde persoonlijke informatie, tenzij jij ons hiervoor toestemming verleent of tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, in welk geval we ons zullen inspannen om geregistreerde bezoekers via e-mail te informeren over belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid.
Contactgegevens voor vragen of klachten
We verzoeken je contact met ons op te nemen als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid, onze privacypraktijken of de manier waarop we jouw persoonlijke informatie behandelen.
Raadpleeg hiervoor de contactgegevens van Lazer Sport NV en de betreffende bedrijven van de groep die op lazersport.com worden vermeld.